آکادمی شادی

عشق ورزی به خود، معنای زندگی و خوشبختی را کشف کنید

رویدادها

رویدادهای بین المللی

آکادمی های شادی و دیگر رویدادهای سیاره ای در سراسر جهان

رویدادهای آنلاین

مراقبه ها، کنفرانس ها و جلسات فلسفی جریان زندگی می کنند

رویدادهای محلی

برای رویدادهای منطقه محلی خود، یک کشور را انتخاب کنید

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

نظرات رائل

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل